Naše závazky

SFA je průmyslová skupina s celosvětovou působností, jejíž primární účel je jednoduchý: navrhovat a vyrábět domácí a profesionální řešení všude tam, kde proudí voda.

Naší ambicí je udržet SPOLEČNÝ RŮST se všemi našimi partnery a zúčastněnými subjekty (se všemi, kteří se podílejí na ekonomickém životě, těmi, kteří pozorují naši společnost a těmi, na které má více či méně přímý vliv), ve společném přístupu k rozvoji a trvalému pokroku

  Závazek respektovat řídí naše vztahy se všemi našimi zúčastněnými stranami a musí být trvalou součástí našich obchodních aktivit a vztahů. Je třeba vzít v úvahu identifikace individuálních rozdílů a jít nad rámec minimálního dodržování zákonů a předpisů.

Respekt je ústředním bodem lidské interakce, a to nejen v rámci SFA a vůči našim zákazníkům, ale také v našem sociálním a společenském prostředí.

Respektujeme jednotlivce a jejich právo na soukromí.

Jako takový se SFA zavazuje

 • Nediskriminovat z jakéhokoli důvodu v pracovních vztazích, zejména:
 • nediskriminovat osoby na základě pohlaví nebo věku, rasového, sociálního, kulturního nebo národního původu, činnosti odborů, sexuální orientace, zdravotního postižení, politických názorů nebo náboženství;
 • přijímat nové zaměstnance a podporovat zaměstnance na základě výlučně profesionálních kritérií, podle jejich specifických kvalit a zacházet s nimi důstojně, bez zvýhodňování a s náležitým respektem k jejich soukromému životu 

 

  Závazek k integritě nás vede k přísnému dbaní na naší poctivost v obchodních jednáních. Je nutné, abychom my všichni, a zejména management, šli příkladem při plnění svých povinností vůči našim zákazníkům, kolegům a všem ostatním zúčastněným subjektům.

 

  Závazek ke kvalitě spočívá v poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům. Kvalita se vztahuje na každý obor podnikání a každý hraje svoji roli a přispívá k dosažení tohoto cíle. Naší ambicí je být uznán a podporován všemi našimi zúčastněnými subjekty v rámci našeho společného růstu.

 

  Týmový duch, který nás inspiruje, zahrnuje solidaritu a spolupráci. To znamená, že můžeme spojit ty nejlepší dovednosti ve prospěch našich zákazníků a zúčastněných subjektů, a společně překonat výzvy, kterým čelíme nyní, a kterým budeme čelit v budoucnosti.

Naše zásady jednání a chování jsou v souladu se základními zásadami, jako jsou zásady Všeobecné deklarace lidských práv, Zákona o moderním otroctví a zásady stanovené Mezinárodní organizací práce (zejména zásady týkající se zákazu dětské a nucené práce).

Zaměstnanci
Zákazníci
Dodavatelé
Životní prostředí
Konkurenti

Naše závazky vůči našim zaměstnancům

 

SFA se zavazuje

  zavést nezbytná opatření pro zamezení jakéhokoli obtěžování.

  zajistit, aby jednání jejích zaměstnanců bylo v souladu se zákonem, respektovalo pravidla důvěrnosti a tak nepředstavovalo riziko korupce, střetu zájmů nebo zneužití majetku společnosti. 

  zajistit svým zaměstnancům podmínky nezbytné k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  podporou odpovídajícího preventivního školení.

  podporovat profesní rozvoj svých zaměstnanců obohacováním portfolia jejich úkolů, umožnit zdokonalení jejich dovedností vhodným školením, vývojem jejich kariéry a zapojením do života společnosti.

  dodržovat zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů zaměstnanců.

Naše závazky vůči našim zákazníkům

 

Důvěra, kterou zákazníci SFA vkládají do svého podnikání a produktů, je jedním z hlavních zájmů společnosti. 

Důvěra zákazníků je získávána a udržována zejména přísným respektováním jejich práv, ochranou jejich zájmů a neustálým úsilím přijímat pouze ty závazky, které lze dodržovat a respektovat.

  SFA bere v úvahu potřeby spotřebitelů tím, že jim poskytuje řešení sanitárního pohodlí, která splňují jejich okamžité i budoucí potřeby.

  SFA poskytuje svým zákazníkům technické informace, které potřebují k rozvoji svého podnikání, zejména s ohledem na objektivní výkon produktů.

  SFA dodržuje svá obchodní pravidla hry ve vztahu, který udržuje se svými dodavateli a zákazníky, a zdržuje se jakýchkoli praktik, které by mohly narušit přirozené prostředí volné soutěže. Zejména odmítá jakékoli zvýhodňování nebo riziko korupce.

  SFA poskytuje svým zákazníkům obchodní propagační akce na podporu jejich rozvoje s přihlédnutím k právním omezením specifickým pro každou zemi.

Naše závazky vůči našim dodavatelům

 

SFA považuje své dodavatele za nedílnou součást procesu vytváření hodnot společnosti a dlouhodobě spolupracuje s těmi stejnými. Výběr dodavatelů není založen pouze na pohodlí, ale také je věnována zvláštní pozornost kvalitě služeb a dodržování hodnotících kritérií zaměřených na podporu sociální a environmentální odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci. V této souvislosti se SFA zavazuje zvyšovat povědomí dodavatelů, aby zajistili plné respektování práv lidí, se kterými pracují, transparentní a udržitelné řízení jejich společností a snahu o snížení dopadu jejich podnikání na životní prostředí. 

  SFA vybírá své dodavatele na základě následujících kritérií:

 • Výkon a konkurenceschopnost jejich produktů.
 • Kvalita jejich služeb a schopnost zajistit jejich udržitelnost.
 • Úroveň exkluzivity požadovaná podle strategické povahy produktu nebo služby

  SFA zaručuje transparentnost, nestrannost a spravedlivé zacházení při konzultacích a při zadávání svých zakázek; při výběru vychází z objektivního hodnocení dodavatelů, cen a schopnosti zajistit kvalitu nakupovaných produktů.

  Dceřiné společnosti SFA zavádějí vhodné výběrové a hodnotící postupy pro své dodavatele a subdodavatele, kteří splňují tyto požadavky.

  SFA rozvíjí se svými dodavateli partnerské vztahy, které zahrnují ustanovení o mlčenlivosti nebo dokonce nekonkurování, což umožňuje každé straně chránit její zájmy.

  Útvary SFA dotčené nákupem produktů a služeb zřídí :

 • Výzvy k podávání nabídek
 • Srovnání pravidel a podmínek
 • Systematické výběrové řízení s cílem najít nejlepšího celkového dodavatele s několika nabídkami  
 • Pravidla pro opětovné jednání o smlouvě

Naše závazky vůči životnímu prostředí

 

SFA považuje vodu za základní světové dědictví, a proto omezuje její spotřebu ve svých výrobcích a také vliv na životní prostředí ve vlastní továrně. 

  SFA je součástí aktivního a dobrovolného přístupu k ochraně životního prostředí.

      Certifikace ISO 14001 je kritériem potvrzujícím tento trvalý přístup..

  Ve výrobních závodech zajišťuje SFA vztahy s místními obyvateli, aby byla zajištěna ochrana společných zájmů.

  SFA zajišťuje, že jsou přísně dodržovány předpisy, prostředí a kultury zemí, ve kterých působí.

Naše závazky vůči našim konkurentům

 

SFA podporuje spravedlivou soutěž a zdrží se veřejné nebo přímé kritice konkurentů nebo získávání nelegálních informací v byznysu. 

  Útvary managementu SFA dbají zejména na to, aby byla v každé zemi přísně dodržována pravidla hospodářské soutěže v souladu s jejich vlastními předpisy.

  V případě potřeby mohou udržovat vztahy se svými konkurenty v přísném souladu s antimonopolními předpisy

Zaměstnanci

Naše závazky vůči našim zaměstnancům

 

SFA se zavazuje

  zavést nezbytná opatření pro zamezení jakéhokoli obtěžování.

  zajistit, aby jednání jejích zaměstnanců bylo v souladu se zákonem, respektovalo pravidla důvěrnosti a tak nepředstavovalo riziko korupce, střetu zájmů nebo zneužití majetku společnosti. 

  zajistit svým zaměstnancům podmínky nezbytné k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  podporou odpovídajícího preventivního školení.

  podporovat profesní rozvoj svých zaměstnanců obohacováním portfolia jejich úkolů, umožnit zdokonalení jejich dovedností vhodným školením, vývojem jejich kariéry a zapojením do života společnosti.

  dodržovat zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů zaměstnanců.

Zákazníci

Naše závazky vůči našim zákazníkům

 

Důvěra, kterou zákazníci SFA vkládají do svého podnikání a produktů, je jedním z hlavních zájmů společnosti. 

Důvěra zákazníků je získávána a udržována zejména přísným respektováním jejich práv, ochranou jejich zájmů a neustálým úsilím přijímat pouze ty závazky, které lze dodržovat a respektovat.

  SFA bere v úvahu potřeby spotřebitelů tím, že jim poskytuje řešení sanitárního pohodlí, která splňují jejich okamžité i budoucí potřeby.

  SFA poskytuje svým zákazníkům technické informace, které potřebují k rozvoji svého podnikání, zejména s ohledem na objektivní výkon produktů.

  SFA dodržuje svá obchodní pravidla hry ve vztahu, který udržuje se svými dodavateli a zákazníky, a zdržuje se jakýchkoli praktik, které by mohly narušit přirozené prostředí volné soutěže. Zejména odmítá jakékoli zvýhodňování nebo riziko korupce.

  SFA poskytuje svým zákazníkům obchodní propagační akce na podporu jejich rozvoje s přihlédnutím k právním omezením specifickým pro každou zemi.

Dodavatelé

Naše závazky vůči našim dodavatelům

 

SFA považuje své dodavatele za nedílnou součást procesu vytváření hodnot společnosti a dlouhodobě spolupracuje s těmi stejnými. Výběr dodavatelů není založen pouze na pohodlí, ale také je věnována zvláštní pozornost kvalitě služeb a dodržování hodnotících kritérií zaměřených na podporu sociální a environmentální odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci. V této souvislosti se SFA zavazuje zvyšovat povědomí dodavatelů, aby zajistili plné respektování práv lidí, se kterými pracují, transparentní a udržitelné řízení jejich společností a snahu o snížení dopadu jejich podnikání na životní prostředí. 

  SFA vybírá své dodavatele na základě následujících kritérií:

 • Výkon a konkurenceschopnost jejich produktů.
 • Kvalita jejich služeb a schopnost zajistit jejich udržitelnost.
 • Úroveň exkluzivity požadovaná podle strategické povahy produktu nebo služby

  SFA zaručuje transparentnost, nestrannost a spravedlivé zacházení při konzultacích a při zadávání svých zakázek; při výběru vychází z objektivního hodnocení dodavatelů, cen a schopnosti zajistit kvalitu nakupovaných produktů.

  Dceřiné společnosti SFA zavádějí vhodné výběrové a hodnotící postupy pro své dodavatele a subdodavatele, kteří splňují tyto požadavky.

  SFA rozvíjí se svými dodavateli partnerské vztahy, které zahrnují ustanovení o mlčenlivosti nebo dokonce nekonkurování, což umožňuje každé straně chránit její zájmy.

  Útvary SFA dotčené nákupem produktů a služeb zřídí :

 • Výzvy k podávání nabídek
 • Srovnání pravidel a podmínek
 • Systematické výběrové řízení s cílem najít nejlepšího celkového dodavatele s několika nabídkami  
 • Pravidla pro opětovné jednání o smlouvě
Životní prostředí

Naše závazky vůči životnímu prostředí

 

SFA považuje vodu za základní světové dědictví, a proto omezuje její spotřebu ve svých výrobcích a také vliv na životní prostředí ve vlastní továrně. 

  SFA je součástí aktivního a dobrovolného přístupu k ochraně životního prostředí.

      Certifikace ISO 14001 je kritériem potvrzujícím tento trvalý přístup..

  Ve výrobních závodech zajišťuje SFA vztahy s místními obyvateli, aby byla zajištěna ochrana společných zájmů.

  SFA zajišťuje, že jsou přísně dodržovány předpisy, prostředí a kultury zemí, ve kterých působí.

Konkurenti

Naše závazky vůči našim konkurentům

 

SFA podporuje spravedlivou soutěž a zdrží se veřejné nebo přímé kritice konkurentů nebo získávání nelegálních informací v byznysu. 

  Útvary managementu SFA dbají zejména na to, aby byla v každé zemi přísně dodržována pravidla hospodářské soutěže v souladu s jejich vlastními předpisy.

  V případě potřeby mohou udržovat vztahy se svými konkurenty v přísném souladu s antimonopolními předpisy

Pro veškeré informace o etice a dodržování předpisů, nebo pro hlášení etického incidentu Skupině nás, prosíme, kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře: